Alo 112 Ambulans

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN BİRİMLER VE GÖREVLERİ

Sayfaya Gitmek İçin Tıklayın

KARA AMBULANS VE İL AMBULANS HİZMETLERİ BİRİMİ

Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik ihtiyacı belirlemek ve talep oluşturmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde kullanılmak üzere; Genel Müdürlükçe temin edilerek illere dağıtımı yapılacak ambulanslar için talepleri toplamak, gelen talepleri de dikkate alarak ihtiyaç planlaması yapmak ve talep oluşturmak,

Ambulans ve/veya personelli ambulans hizmet alımları ile ambulans personeli hizmet alımları taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri onaya sunmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde kullanılacak ambulanslar, ambulanslarda bulunan tıbbi ve diğer cihazlar için teknik şartnameler oluşturmak,

İstasyon, ambulans ve acil sağlık araçlarında kullanılan her türlü donanımın ergonomi, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri ile ilgili mevzuatı oluşturmak ve güncellemek,

Özel donanımlı ambulanslar ve acil sağlık araçlarının standartlarını belirlemek ve onaya sunmak,

Ambulansların sigorta işlemlerinin takibi ve yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

İllerden gelen ücret tespit komisyon kararlarından uygun olanlarını onaya sunmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personel ile ilgili ihtiyaçlara yönelik talepleri oluşturmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personelin hizmet sunumuna yönelik standartları belirlemek,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personelin hizmet sunumuna yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve talep oluşturmak,

Global bütçe bedelinin tespiti için Hizmet Detay Belgeleri toplanıp Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek,

İl ambulans servisi personelinin kişisel koruyucu malzemeler ve kıyafetleri ile ilgili standartları belirlemek, geliştirmek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,

İl ambulans servislerinin hizmet sunumunun standardizasyonu ve geliştirilmesine yönelik hizmet kalite standartları, birim performans kriter ve göstergelerini belirleyerek ilgili daire başkanlığına talep oluşturmak,

DENİZ AMBULANS HİZMETLERİ

Deniz ambulans hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaları ve çalışmaları gerçekleştirmek

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden tüm deniz araçları ile adalarımızdan gelebilecek acil sağlık yardım taleplerinde, vakaların en yakın sağlık kuruluşuna denizden tahliyelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokol gereği koordineli bir şekilde çalışma yürütülmesini sağlamak

Mevcut dört deniz ambulans botunun ( Çanakkale-Gökçeada, Balıkesir-Marmara adası, İstanbul Büyükada ve Büyükdere) sevk ve idaresini yapmak

HAVA AMBULANS HİZMETLERİ

Hava ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresine yönelik planlama yapmak ve talep oluşturmak,

Hava ambulans araçları ve hizmetinin standartlarını uluslararası standartlar ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak,

Bakanlık bünyesinde görev yapan hava ambulansları, hava ambulanslarında kullanılan tıbbi ve diğer cihazlar için teknik şartnameler oluşturmak,

Bakanlık bünyesinde görev yapan hava araçlarının ülke genelinde konuşlandırılması sürecini planlamak,

Uçak ambulans hizmetinin sevk ve idaresini yapmak,

Helikopter ambulansların sorumluluk bölgesi içinde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla sevk ve idaresini yaptırmak; bölgesi dışında ise operasyonlarının koordinasyonunu sağlamak,

Uçak ambulans hizmeti hak edişlerini hazırlamak,

Helikopter ambulansların iller tarafından hazırlanan hak edişlerini kontrol ederek değerlendirmek ve onaylamak,

Hava ambulans hizmet sunumunun standardizasyonu ve geliştirilmesine yönelik kalite standartlarını belirlemek ve talep oluşturmak,

Hava ambulans hizmetlerine yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek ve talep oluşturmak,

Hava ambulans hizmetlerini periyodik olarak raporlamak,

ASKOM

Acil sağlık hizmetlerini ülke genelinde planlamak ve koordine etmek,

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile hastane acil servislerini entegre etmek, ilgili birimlerin acille ilgili faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,

Ambulans hizmetleri ile hastane acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla ilgili kuruluşların katılımıyla kurulların oluşturulmasını sağlamak,

İl ASKOM, Bölge ASKOM ve Bakanlık ASKOM Kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, koordine etmek,

İlgili kurul ve komisyonların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

Hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmetlerinin işleyişini ve uygunsuz sevkleri izlemek ve değerlendirmek,

Ambulans hizmetleri ile hastane acil hizmetlerinin entegrasyonunu sağlamak,

Bakanlık ASKOM Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

(Yönerge ile önerilen birim)

İş sağlığı ve güvenliği kanununu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan kurumsal yükümlülükleri belirlemek

Acil sağlık hizmetleri çalışan güvenliği eylem planını oluşturmak, uygulamak ve değerlendirme sürecini yürütmek ve takip etmek,

İl Ambulans servislerinin çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreçlerini oluşturmak ve izlemek

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde verilmesi gereken zorunlu eğitimleri belirlemek ve izlemek

Görev sırasında çalışanların maruz kaldığı bulaş, saldırı, kaza gibi durumlarının bildirimi ve yürütülecek faaliyetler ile ilgili planlama yapmak

İş Sağlığı ve Çalışan güvenliği konusunda illerdeki uygulamaları yönlendirmek izlemek ve değerlendirmek

Yorumu paylaşın :

Siz De Paylaşın