Ya fettah hayrul bab bicahi sahibul vesile duasina her